Generalforsamling 2013 - Lokalhistorisk Forening for Gjellerup Sogn

Gå til indhold

Generalforsamling 2013

Arrangementer > Afholdte Arrangementer > 2013

Sunds-Gjellerup Avis den 1. marts 2013:

Flot fremmøde til generalforsamling
Lokalhistorisk Forening for Gjellerup Sogn glædede sig over endnu et godt år

Lokalhistorisk Forening for Gjellerup Sogn har for nyligt afholdt generalforsamling. Det skete i Hammerum Skoles festsal med et flot fremmøde af hele 65 af foreningens medlemmer og med Torben Rask som aftenens ordstyrer.
Foreningens formand, Svend Øe, bød velkommen med en lille lokalhistorie og aflagde derefter beretningen for året 2012. Heraf fremgik det, at foreningen for tiden tæller ca. 175 medlemmer. Lokalhistorisk Forening blev stiftet den 19. januar 1989 som en støtteforening for Lokalhistorisk Samling, hvis begyndelse daterer sig til 15. oktober 1964. Fra begyndelsen af 2013 har Lokalhistorisk Samling fået dannet en 5-mands gruppe under ledelse af Jens Jørgen Rask til at løse de forskellige opgaver. Hele 2012 har be- styrelsen for Lokalhistorisk Forening på skift klaret åb- ningstiden i Lokalhistorisk Samling (i daglig tale kaldet "Arkivet"), der holder til i lokaler på 1. sal over Hammerum Bibliotek. Åbningstiderne her er torsdage kl. 16 — 18.
For 10. år i træk har foreningen udgivet hæftet "Mands Minde", der indeholder forskellige erindringer og fortæl- linger fra det gamle Gjellerup Sogn. Det er beretninger om historiske steder, personer og begivenheder gennem tider- ne i Gjellerup Sogn. Fremover modtager alle foreningens medlemmer hæftet "Mands Minde" via kontingentbetaling- en. Hæftet udkommer omkring den 1. december hvert år og kan også erhverves af ikke medlemmer.

Opdatering af tidstavlen
En tidstavle over Gjellerup Sogns historie stadfæster store begivenheder fra Reformationen i 1536 og frem til 1922. Men her slutter den. Foreningen vil fremover arbejde på at få denne liste opdateret frem til 2013. Input hertil er altid velkomne.
I serien "Kend dit Sogn" har der i 2012 været afviklet tre arrangementer. I juni var ca. 90 mødt frem til besøget ved Vestervang Sø i Fastrup. Aftenen bød på korsang af Karo- linekoret, champagne og en guidet tur omkring søen, der blev udgravet i forbindelse med motorvejsbyggeriet for godt 10 år siden. Den medbragte kaffe kunne herefter nydes i "Madpakkehuset" eller i et opstillet telt.
Sidst i august var der arrangeret en bustur til Frederiks Kirke og Grønhøj Kro. Det var en aften, der stod i kartof- feltyskernes tegn. Deltagerantallet var af hensyn til bussen og krobesøget begrænset til 50 personer. Begge steder fortalte lokale guider om stedernes spændende historier.
Årets sidste arrangement var et 3-delt besøg i november i Hammerum Valgmenighedskirke, Hammerum Friskole og Hammerum Efterskole. Alle tre steder blev de ca. 60 deltagere mødt af veloplagte og kompetente fortællere, så alle kunne gå hjem med en del ny lokalhistorisk viden.
Et færdigt program for 2013 blev fremlagt. Sidst i maj ar- rangeres en guidet byvandring på Hammerum Hovedgade med afslutning og kaffebord i Missionshuset "Silo".

Herefter følger et besøg på Timring Kirkegård og Møltrup Optagelseshjem i september. Årets sidste besøg bliver på Ege Tæpper i Birk, der her i 2013 kan fejre 75 års jubilæ- um. To af stedets lokale medarbejdere vil stå for oriente- ringen og rundvisningen. De sidste to besøg kræver grundet pladshensyn tilmeldinger.
Alle arrangementer vil blive annonceret i Sunds Gjellerup Avis.
Nye medlemmer til bestyrelsen
Foreningens kasserer, Knud Erik Engberg, fremlagde regnskabet, der grundet et par ret dyre arrangementer i årets løb udviste et lille underskud. Men foreningen har dog en ret pæn kassebeholdning at stå imod med.
På valg til bestyrelsen var Jette Jensen, Jens Jørgen Rask og Knud Erik Engberg. Sidstnævnte ønskede ikke genvalg. Nyvalgt til bestyrelsen blev Frode Madsen. De to øvrige blev genvalgt. Knud Erik Engberg modtog som tak for sine 6 år i bestyrelsen "Herning 100 års jubilæumsbog". Som suppleanter til bestyrelsen valgtes Hugo Nørgaard og Erik Dinesen.
Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede be- styrelsen sig. Svend Øe fortsætter som formand og Jens Østergaard som næstformand. Jens Jørgen Rask overtager kassererjobbet, og Frode Madsen bliver ny sekretær. Jette Jensen fortsætter som UP-medlem med mange praktiske gøremål.


Tilbage til indhold